សេចក្ដីសុខ |ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ |Thaney Buddhist Channel

សេចក្ដីសុខ |ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ |Thaney Buddhist Channelសេចក្ដីសុខ |ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ |Thaney Buddhist Channel

#សំប៊ុនធឿន
#ThaneyBuddhistChannel

Welcome, all beloved people to Thaney Buddhist Channel!
១.សូមចុច Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCw89sJzJWVcE-h_EYBYFaVA

Contact me:
Facebook account: https://www.facebook.com/thaney.try/
FB page: https://www.facebook.com/preasthor/

ខាងក្រោមនេះជាកម្រងវីដេអូក្នុងឆាណែលនេះ៖
១.កម្រងវីដេអូព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន https://www.youtube.com/playlist?list=PLmjL_yOFEE0RNc0QMGx7WuHCkYYJ-pF_q

២.កម្រងវីដេអូលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា https://www.youtube.com/playlist?list=PLmjL_yOFEE0QQ3OPR7M1PgYpdLOJ-j3JJ
k
៣.កម្រងវីដេអូអំពីកំណាព្យ ១០១ https://www.youtube.com/playlist?list=PLmjL_yOFEE0QnVteM_FbpHztdrIuXaoDG

*This channel aims to broadcast the dharma and educational videos to the people.

*Thanks for watching!
Please help to Subscribe, Like, Share, and Comment on my videos and channel to more educational videos.អ្នកចម្រើនធម៌ត្រូវតែមានស្មារតី |ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ | Thaney Buddhist Channel

#សំប៊ុនធឿន
#ThaneyBuddhistChannel

Welcome, all beloved people to Thaney Buddhist Channel!
១.សូមចុច Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCw89sJzJWVcE-h_EYBYFaVA

Contact me:
Facebook account: https://www.facebook.com/thaney.try/
FB page: https://www.facebook.com/preasthor/

ខាងក្រោមនេះជាកម្រងវីដេអូក្នុងឆាណែលនេះ៖
១.កម្រងវីដេអូព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន https://www.youtube.com/playlist?list=PLmjL_yOFEE0RNc0QMGx7WuHCkYYJ-pF_q

២.កម្រងវីដេអូលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា https://www.youtube.com/playlist?list=PLmjL_yOFEE0QQ3OPR7M1PgYpdLOJ-j3JJ
k
៣.កម្រងវីដេអូអំពីកំណាព្យ ១០១ https://www.youtube.com/playlist?list=PLmjL_yOFEE0QnVteM_FbpHztdrIuXaoDG

*This channel aims to broadcast the dharma and educational videos to the people.

*Thanks for watching!
Please help to Subscribe, Like, Share, and Comment on my videos and channel to more educational videos.


Tag liên quan đến សេចក្ដីសុខ |ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ |Thaney Buddhist Channel

giáo viên chủ nhiệm tiếng anh là gì,Thaney Buddhist Channel,Khmer Dharma,Khmer Dharma Talk,Khmer Dharma Page,Sam Bunthoeurn,Khmer Dharma Video,San Sochea Official,San Sochea 2020,Preas Moha Pin Sem,Wat Bou,សំ ប៊ុនធឿន,សំ ប៊ុនធឿន ទេសនា,សំ ប៊ុនធឿន សមាធិ,ព្រះមហាវិមលធម្ម,ព្រះមហាវិមលធម្ម ពិន សែម សិរីសុវណ្ណោ,ពិន សែម,វត្តរាជបូណ៌,ដំណើរជីវិត,កំណាព្យ ១០១,សំប៊ុនធឿន,សំប៊ុនធឿនទេសនា,ទេសនា សំប៊ុនធឿន,ព្រះគ្រូ សំ ប៊ុនធឿន,លោកគ្រូ សំប៊ុនធឿន,លោកគ្រូ សំ ប៊ុនធឿន

Xem thêm các video khác tại giasukinhte.com

  Thầy cô cứ làm đúng trách nhiệm của mình thì sợ gì camera trong lớp học

Hình ảnh về សេចក្ដីសុខ |ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ |Thaney Buddhist Channel

សេចក្ដីសុខ |ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ |Thaney Buddhist Channel

One comment

  1. សាធុ សាធុ សាធុ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button