វិធីសាស្ត្របង្កើនទឹកចិត្តឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដោយមិនងាយក្រោយហើយទទួលបានជោគជ័យពិតៗ តោះសាកស្តាប់អ្នកនិងយល់

វិធីសាស្ត្របង្កើនទឹកចិត្តឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដោយមិនងាយក្រោយហើយទទួលបានជោគជ័យពិតៗ តោះសាកស្តាប់អ្នកនិងយល់What motivates you to succeed at work?
-សម្លេងយុវជនលើវិស័យទឹកស្អាត https://www.youtube.com/channel/UC4oS3IQqsPO7XYEZaD8RzEg
-ជំនឿផ្សេងៗ:https://www.youtube.com/channel/UCvYt4Dflkt8viFiqRh4Kymw
-រុក្ខជាតិ:https://www.youtube.com/channel/UCj2SNYHIUpom4g3YOADa-CQ
-រឿងប្លែក:https://www.youtube.com/channel/UCIRZgeP7f3RNoL3uL7EqdMg
-ព័ត៍មានជាតិhttps://www.youtube.com/channel/UC1dV5PEUsPNyJl_UaM16GiA
-ទេសចរណ៍:https://www.youtube.com/channel/UC7tIRyFdDmA2MiAxVK4HOwQ
-រឿងនិទានសាមកុក:https://www.youtube.com/channel/UCUpiZJCbw3RiYRYPdy_BZgw
-ការលើកទឹកចិត្តទូទៅ:https://www.youtube.com/channel/UCrarF6TKtmI0uKkySYRrIyA
-សុខភាពទូទៅ :https://www.youtube.com/channel/UCS2v0NXKbWaYNjfyCeFVGwA
-ព័ត៍មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍: https://www.youtube.com/channel/UCeGtUM6Hi8cOVSbESJ2eLWQ
-រឿងនិទានខ្មែរhttps://www.youtube.com/channel/UCxg06Gw-J205hM0xaesJ4YA
-រៀនគូរូបhttps://www.youtube.com/channel/UCuf-qI5zB8huR3js_NnTWnQ
-រៀនធ្វើម្ហូបhttps://www.youtube.com/channel/UCZWAXWFtNk-OmqeG5kjY1ag
-គំនូរស្រស់ស្អាតhttps://www.youtube.com/channel/UC0mEz8FGRewdXGhEXri_hkw
-ទេសភាពស្រស់ស្អាតhttps://www.youtube.com/channel/UC79m-HzwlpcYqh5FBXhpoeQ

Today is the age of technology and there is competition in human resources all the time. This sentence can be used in any situation in society, right anywhere and in any circumstance. Most people try with the work they are doing but do not succeed as they expect a job role. Good and successful.

Today we have some tips to guide and guide you to success in your work.

1-Personal development:
Learn about your weaknesses, negligence, and strengths on a regular basis, regardless of your attitude or even the way you work. What good deeds should be continued and developed better, and which deeds are weak, negligible, you can learn to find Better knowledge that should be developed regularly.

2- There are many skills:
Nowadays, every unit or company needs multi-skilled employees to come and develop the company and improve the company. . In addition, the staff has a lot of ability and they will not refuse when they are given a job because they can develop You and your colleagues. These individuals will not refuse to learn new things and always act like glasses of water without listening. Improved feedback changes all the time.

3- Patience:
The force of success at work is being tolerant of various situations in the workplace, regardless of the job assigned or the attitude that Not what managers or colleagues want. Most people do not tolerate insulting words until they quit their jobs immediately, unaware that it is a poison. That destroys itself and makes you unable to get a new job because of a bad work history that can not cope with stress or situations Terrible at work. Be patient and calm, then you will be able to face various problems successfully.

  8 Điều ĐIÊN RỒ Chỉ Có Ở Trung Quốc Khiến Cả Lịch Sử Thế Giới Ngã Ngửa

4-Attraction:
Diligent employees like to learn new things, dare to do and gain knowledge (from books, neighbors , Internet) and come to work and be successful, it can always attract the attention of team managers to see From its ingenuity.

Skilled and attractive employees can work in teams and work alone without any problems, and most of these employees Be diligent, always come to work early to have the opportunity to research and fill knowledge by trying to get the job done on time or on time.

On the other hand, people who lack enthusiasm and attractiveness do not want the working day to arrive and wait until the time to leave or wait until Weekends. They work late and are not interested in listening. This person can not really succeed in the job.

5- Love work:
Job lovers are always doing and considering how much the work is worth and what it offers. You can make love to work because the word love is the foundation of all success and makes you happy with it.

When you love a job or love a company, you will be happy with that job and then it will make you try to find a way To fulfill the value of work at all times and it will make you aware of life planning and successful goals of Your work. On the other hand, if you do not love work, boredom, surrender will occur and you will eventually run away from it and look for a job. New is that it will make you unable to succeed because you are busy just starting a new job.

  Dốt Toán và Tiếng Anh thì có theo nghề lập trình được ko? | Vũ Nguyễn Coder

6- Good management:
A person who has good management skills will be successful both in the family and at work because he is a person who knows From planning to working step by step and knowing the risks.

In addition, they have the ability to turn a crisis into an opportunity, because everything is planned step by step when the time comes. To be used is easy, no hassle, careful time and resources.

You can check for yourself that when you are going to do something, do you do it easily or just do not know. Getting Started Well, it’s time to dump her and move on.


Tag liên quan đến វិធីសាស្ត្របង្កើនទឹកចិត្តឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដោយមិនងាយក្រោយហើយទទួលបានជោគជ័យពិតៗ តោះសាកស្តាប់អ្នកនិងយល់

giáo viên chủ nhiệm tiếng anh là gì,Business Cambodia,Business News,Business Startup,Business Success,Startup Business,Business Asean,Success Reveal,Business Failure,Business In the World,Failure Business,Leader Business,Finance,Real estate,Startup,Other Business,ពេលអ្នកនៅក្រ គំនិតល្អយ៉ាងណា ក៏គេថាឆ្កួតៗដែរ Crazy Idea

Xem thêm các video khác tại giasukinhte.com

Hình ảnh về វិធីសាស្ត្របង្កើនទឹកចិត្តឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដោយមិនងាយក្រោយហើយទទួលបានជោគជ័យពិតៗ តោះសាកស្តាប់អ្នកនិងយល់

វិធីសាស្ត្របង្កើនទឹកចិត្តឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដោយមិនងាយក្រោយហើយទទួលបានជោគជ័យពិតៗ តោះសាកស្តាប់អ្នកនិងយល់

5 comments

  1. I’m your supporter, សំឡេងល្អច្បាស់តែកន្លែងដែបងនិយាយខុសខ្លះបងភ្លេចកាត់រឺ?សូមកែលំអរបន្ថែម

  2. ចង់ស្ដាប់បងប្រុស ទៀត❤️❤️❤️❤️

  3. ឣរគុណណាស់បងសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង

  4. ☺️☺️☺️☺️☺️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button